EP09 - Your first prompt

❤️ หลักการเขียน prompt ที่สำคัญจริงๆมี 2 ข้อเอง

  1. เขียนให้ละเอียด ยิ่ง specific เท่าไหร่ Bard ยิ่งทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้น (ให้ context มันเพิ่มเติม)
  2. เขียนสิ่งที่เราอยากได้ (instruction) พร้อมกับตัวอย่าง (examples)

Technical Note - เวลาเรายกตัวอย่างให้ Bard ดูก่อนในทางเทคนิคเรียกว่า few-shot prompting จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ Bard ส่งคำตอบกลับมาได้แม่นยำยิ่งขึ้น

Complete and Continue